Woonbond praat mee over nieuw Klimaatakkoord

17-03-2018

Minister Wiebes wil nog deze zomer een nieuw Klimaatakkoord afsluiten. Dit moet ervoor zorgen dat er in 2030 bijna de helft minder broeikasgas wordt uitgestoten dan in 1990.

Er wordt met vijf sectoren overlegd over CO2-reductie: de industrie, het verkeer, de landbouw, de elektriciteitsbedrijven en de bouw. De Woonbond neemt deel aan de 'sectortafel gebouwde omgeving'. Daar gaat het over energiebesparing in huur- en koopwoningen. Voor de huursector komt er een subgroep met belanghebbenden zoals de Woonbond, Aedes en Vastgoed Belang.

Draagvlak noodzakelijk

De Woonbond ondersteunt de hoge ambities voor het klimaatakkoord, maar pleit daarbij voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. Verduurzamen van woningen brengt aanloopkosten met zich mee. Het kan niet zo zijn dat corporaties alle aanloopverliezen voor rekening nemen, terwijl woningeigenaren achterover leunen. Draagvlak is ook heel belangrijk. Dat valt te bereiken door ervoor te zorgen dat energiebesparende renovaties tot veel lagere woonlasten voor huurders leiden. Daarnaast moeten renovaties zo min mogelijk overlast opleveren voor bewoners en moeten bewoners goed betrokken worden bij de renovatieplannen.

Lagere woonlasten

De Woonbond pleit voor energiebesparende maatregelen waar huurders financieel voordeel van hebben. Door de gestegen huren van de afgelopen jaren staat de betaalbaarheid van wonen enorm onder druk. De inzet van de Woonbond om de huren met 10% te verlagen, kan ook bereikt worden door er via energiebesparende maatregelen voor te zorgen dat de woonlasten van huurders omlaag gaan. Dit sluit aan bij een motie uit december 2017 waarin de Tweede Kamer aan de regering vraagt om ervoor te zorgen dat huurders ook financieel profiteren van de verduurzaming van hun woning.